فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه ............................................................................................................................ 2

 طرح مسئله..................................................................................................................... 3

ضرورت انجام تحقیق ....................................................................................................... 4

سوالات اصلی.................................................................................................................. 5

اه !!! تحقیق ................................................................................................................. 5

فصل دوم : ادبیات تحقیق

ادبیات تحقیق ................................................................................................................. 7

تعریف مفاهیم.................................................................................................................. 13

پیشینه تحقیق در ایران و خارج از ایران............................................................................. 13

فصل سوم  : روش شناسی تحقیق

روش مطالعه .................................................................................................................. 16

فرضیه............................................................................................................................ 16

تعریف عملیاتی متغیرها..................................................................................................... 16

روش شناسی تحقیق......................................................................................................... 17

*روش و ابزار تحقیق........................................................................................... 17

*سطح و واحد تحلیل.......................................................................................... 17

*روش جمع آوری جامعه.................................................................................... 17

*روش نمونه گیری............................................................................................. 17

*روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................. 17

فصل چهارم : تحلیل داده ها

اطلاعات مورد تحلیل....................................................................................................... 20

توصیف یافته ها............................................................................................................... 25

توصیف متغیرهای اصلی.................................................................................................... 26

تحلیل متغیرهای تحقیق.................................................................................................... 30

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری.................................................................................................................... 36

پیشنهادات ..................................................................................................................... 38

منابع .................................................................................................................................39

ضمائم.................................................................................................................................40

 

 

     چکیده تحقیق:

مسئله تحقیق: بررسی وضعیت اقتصادی – اجتماعی کشاورزان ب !!! یت شغلی آنها

 روش تحقیق:از نوع پیماشی و ابزار گرداوری ان از طریق  پرسشنامه است

 جامعه اماری 50 وحجم نمونه 44 می باشد

 مهمترین یافته های تحقیق: با توجه به یافته های تحقیق  بیشترین مشکل کشاورزان درآمد است

 مهمترین پیشنهادهای تحقیق: رسیدگی به وضعیت اقتصادی کشاورزان و توجه به زمینهای کشاورزی منطقه

 

قیمت فقط 10000 تومان 

برای !!! ید یا سفارش این پایان نامه با شماره تلفن های 04434262102-09141651124 و یا با آدرس ایمیل [email protected]  تماس حاصل فرمایید