فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه ..............................................................................................................................

 طرح مسئله.............................................................................................................................................................

ضرورت انجام تحقیق .............................................................................................................................................

سوالات اصلی...........................................................................................................................................................

اه !!! تحقیق ..........................................................................................................................................................

فصل دوم : ادبیات تحقیق

ادبیات تحقیق .........................................................................................................................................................

تعریف مفاهیم..........................................................................................................................................................

پیشینه تحقیق در ایران و خارج از ایران.............................................................................................................

فصل سوم  : روش شناسی تحقیق

روش مطالعه ............................................................................................................................................................

فرضیه.......................................................................................................................................................................

تعریف عملیاتی متغیرها.........................................................................................................................................

روش شناسی تحقیق..............................................................................................................................................

*روش و ابزار تحقیق...............................................................................................................................

*سطح و واحد تحلیل.............................................................................................................................

*روش جمع آوری جامعه.......................................................................................................................

*روش نمونه گیری..................................................................................................................................

*روش تجزیه و تحلیل داده ها..............................................................................................................

فصل چهارم : تحلیل داده ها

اطلاعات مورد تحلیل..............................................................................................................................................

توصیف یافته ها.......................................................................................................................................................

توصیف متغیرهای اصلی........................................................................................................................................

تحلیل متغیرهای تحقیق.......................................................................................................................................

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری.............................................................................................................................................................

پیشنهادات ..............................................................................................................................................................

منابع

ضمائم

 

این پایان نامه در 44 صفحه آماده گردیده است 

 

قیمت فقط 7000 تومان 

 

برای !!! ید یا سفارش این پایان نامه با شماره تلفن های 04434262102-09141651124 و یا با آدرس ایمیل [email protected]  تماس حاصل فرمایید