فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

1

فصل اول : طرح تحقیق

2

مقدمه

3

بیان مساله

4

اه !!! تحقیق

5

فرضیه تحقیق

6

تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها

7

فصل دوم : پیشینه تحقیق

9

معرفی !!! ی صنایع

11

تاریخچه

11

ضرورت و اهمیت !!! ی

13

زمینه های کاری

14

صنعت و بازار کار

21

تفوت رشته !!! ی صنایع با مدیریت صنعتی

22

مبانی نظری پژوهش

27

فصل سوم : روش تحقیق

27

روش شناسی

28

جامعه و نمونه آماری

28

ابزارهای اندازه گیری

28

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

29

گرایش های رشته مدیریت

33

واحدهای درسی

35

نمودار تفاوت و تشابه

39

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

40

بحث و نتیجه گیری

41

منابع و ماخذ

44

 

 

 

قیمت فقط 12000 تومان 

برای !!! ید یا سفارش این پایان نامه با شماره تلفن های 04434262102-09141651124 و یا با آدرس ایمیل [email protected]  تماس حاصل فرمایید