!!! ها از خدا شکایت !!! د که:
"خدایا!چه میشد اگر مثل آدمها به ما هم تنبان شریعت میفرستادی تا بالای دمهای مان میپوشیدم و گوشهای مان را هم یک جای دگر مثل ریش آدمها سربه پایین خلق میکردی؟ تا هم ما از لعن و طعن آدمها نجات میافتیم و هم لکه ننگی در دامن خلقت تان نبودیم؟
خدا میگه که: " نه عزیزانم اینطور که شما فکر میکنید نیست، من همه چیز به آنها داده بودم ولی آنها به قدری سرکش و چموش بودند که همان روزهای اول خلقتش دمهایش را با بینی خدا یک جای ب !!! و من مجبور شدم تنبان شریعت را برایش بفرستم."

.............................

احمد آباد هند.

17/ 12/ 2016