گرفتن وقت سفارت برای اقدام ویزای توریستی b2  - در دبی ، انکارا ، ارمنستان 

گرفتن وقت سفارت برای اقدام ویزای b1 -  در دبی ، آنکارا ، ارمنستان 

گرفتن وقت سفارت برای اقدام ویزای فرصت مطالعاتی j1 - در دبی ، انکارا ، ارمنستان 

گرفتن وقت سفارت برای اقدام ویزای دانشجویی f1 - در دبی ، انکارا ، ارمنستان 

در اسرع وقت 

وقت سفارت بصورت فوری انجام میشود 

تماس با شماره  09123271966  _ اقای حسینی _