موسسات حقوقی خداوندگاران بی قانونی
وحید قاسمی عهد/ !!! پایه یک دادگستری

در زمانی که قوه قضاییه شدیدترین فشارها را به کانون وکلای دادگستری وارد می کرد تا وکلا را تحت پایش و نظارت خود داشته باشد، ارکان این قوه در سال ٩٢ دقیقا با گردش ١٨٠ درجه ای مخالف منویات عالیه این قوه با صدور بخشنامه ای ( بخشنامه به شماره 92-191536 مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری) که مقررمی‌داشت برای تاسیس موسسه حقوقی نیازی به پروانه وک !!! نیست، هر آنچه روسای و زعمای قوه رشته بودند پنبه کرد. در بحبوحه زمانی که قوه قضاییه جهت اعمال نظارت حداکثری بر وکلا از یک‌سو، آیین نامه «اصلاح آیین نامه ی اجرایی لایحه ی استقلال کانون وکلای دادگستری» مورخ 27/٣/1388 را تصویب کرده بود و از سوی دیگر، لایحه جامع وک !!! را از مجاری قانونی به مجلس ارسال کرده بود و طی این دو سند کانون وکلای دادگستری را تا حد یک اداره از قوه‌قضاییه تنزل داده و نظارت همه جانبه ای را بر وکلا پیش بینی کرده بود ،این بخشنامه تصمیم متعارضی با چنین منویات بود.