بعضی ازاصطلاحات رایج همراه با take 

take a rest

استراحت !!!

take a !!! ntage

استفاده !!!

take measurements

اندازه گرفتن

take finger prints

انگشت نگاری !!!

take heart

بادقت گوش دادن

take account

به حساب آوردن

take a walk

پیاده روی !!!

take notice

توجه !!!

take offense

دلخور شدن

take vote

رای گرفتن

take bribes

رشوه گرفتن

take it easy

سخت نگرفتن

take cold

سرما خوردن

take picture

ع !!! گرفتن

take oath

قسم خوردن

take leave of absence

مرخصی گرفتن

take a poll

نظر خواهی عمومی !!!

take aim

هدف گیری !!!

take notes

یادداشت !!!