دور اول درسها تموم شد.چهار ماه تا امتحان فرصت دارم.امروز مرور چشم رو شروع !!! .به نظر می رسه زمانی بیشتر از اونچه پیش بینی کرده بودم لازم داره...ولی باید بگم؛ من تصمیم خودم رو گرفتم و حتما موفق می شم.خبرش رو همینجا بهتون می دم