تیم والیبال روستای ویان یک تیم کامل و قدرتمندی در شهرستان و استان بشمار می آید . این تیم بعد از  ماه رمضان سال 1393 شروع به تمرین متوالی در باشگاه شهید شیخ بابایی  ویان کرده است .

س !!! رست و مربی تیم اقای مجید رجبی منعم

اعضا تیم:

!!! ها : 1- مجید رجبی منعم 2- امید حیدری

اسپکرها :1-مجتبی صالحی 2-ایت 3-اسماعیل عین ابادی 4-مهدی حیدری 5-رضا الله قلی

سرعتی زن : جواد الله قلی

لیبرو یا دریافت ها : 1-حسین نعیمی 2-مهدی نوری 3- امین علی کرمی 4-رسول علی کرمی