یلدا، مجالى است براى تکرار هر آنچه روزگارى، سرمشق خوبى هایمان بوده اند و امروز بر روى طاقچه عادت هایمان غبار مى گیرند.

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت. 

محفل آریائی تان طلائی ٬ دلهایتان دریائی

شادیهایتان یلدائی ٬  مبارک باد این شب اهورائی . . .