25 اردیبهشت روز فردوسی گرامی باد 


تبریک به تمامی همکاران و تشکر از !!! محمود فاضل عضو شورایعالی نظام پزشکی و بزرگوارانی که ضمن پاسداشت روز فردوسی ....سیمرغ درمانگر را بعنوان سمبل درمان به سازمان نظام پزشکی ارایه نمودند و مانع از آن شدند که نماد سیمرغ از سوی کشورهای همسایه شمالی بعنوان میراث معنوی آنها ثبت شود. 
با احترام 
!!! شکوهی 
عضو شورایعالی نظام پزشکی