اعتراف میکنم از خیلی از سطور کتابهایی که در چند روز اخیر !!! یدم چیزی نمیفهمم.

فقط شکل گرافیکی کلمات را نگاه میکنم. بد ترجمه شدن هم بی تاثیر نیست

 

 

این چند جمله را ولی خیلی دوست داشتم

 

 

احساس غم و غربتی که اغلب به ما دست میدهد و شکاف درونی ای که ما را 

دچار سوگ میکند توسط ترس و کوته نظری خودآگاهی بوجود می آید.

خودآگاهی هنوز رشد نیافته است و تصور میکند که باید همه چیز را در ظرف 

تنگ و کوچک خود جای دهد. هنگامی که موفق نمیشود ترس او بیشتر میشود

و در این حال دیوارهای دائمی تری بین مسائل بنا میکند. گاهی ترس او آنقدر شدید میشود 

که دور خود دیوار میکشد و هرگز از زندان خود ساخته بیرون نمی آید.