!!! ی مار ا نمی جوید !!! ی مار ا نمی پرسد
!!! ی تنهایی ما را نمی گرید
دلم در حسرت یک دست
دلم در حسرت یک دوست
دلم در حسرت یک بی ریای مهربان مانده است
کدامین یار ما را می برد
تا انتهای باغ بارانی..........؟
کدامین آشنا آیا به جشن چلچراغ عشق دعوت می کند ما را.......؟