آفریقا را بهتر بشناسیم

سلطه !!! و اقتصادی کشورهای استعمارگر بخصوص فرانسه و انگلیس در دوران" استعمار کهن "نشان می دهد که این استعمار در فرایندی کوتاه مدت شکل نگرفته است و چندین قرن با برنامه ریزی موفق به سیطره بر قاره آفریقا از قرن 15م. گردیدند.
مطالعه انجام شده توسط مرکز مطالعات راهبردی آفریقا نشان می دهد که فرانسه ، انگلیس در گذشته و امروزه چین و امریکا با راهبردی کلان به قاره آفریقا وارد شده اند و با برنامه ریزی درصدد تحکیم منافع خود می باشند.
شیوه استعمار فرانسه در نفوذ در غرب آفریقا با شیوه فعالیت در شمال آفریقا تفاوت دارد و بعنوان نمونه مطالعاتی در کشور فرانسه از قرن هیجده و نوزده میلادی بر این تاکتبک استوار بوده است:
1- دستی !!! به قدرت !!! و غارت منابع اقتصادی
2-ب !!! ایی مدارس آموزشی در کشورهای مستعمره برای تربیت نیروهای بومی
3- تاکید بر اصول سرمایه داری امپریالیستی و لایسیته laicite
4- توجیه افکار عمومی داخلی متروپل در خصوص اهمیت حضور در مستعمرات
بعد از جنگ جهانی دوم و ناگزیر شدن به پذیرش استقلال کشورهای آفریقایی، استعمارگران به شیوه استعمار نو ، روی آورده اند و همچنان بر آموزش زبان و فرهنگ  استعمار برای تحکیم هژمونی اقتصادی خود قدم بر می دارند و هرکدام از کشورهای آفریقایی را امروزه بنوعی حیات خلوت خود قرار داده اند.

کنفرانس بین المللی برو !!! ل : 1876

برگزاری  کنفرانس و نشستها در کشورهای اروپایی برای تعیین نقشه استعمار از متداولترین شیوه های استراتژیک برای تعیین راهبرد اقتصادی و !!! در چند سده اخیر بوده است.

مطالعه انجام شده در مرکز مطالعات خبرگزاری آفریقا نشان می دهد که اولین کنفرانس جغرافی در برو !!! ل در 1876م. توسط کشورهای استعمارگر تشکیل شد و در رابطه با قاره آفریقا به چند راهبرد دست یافتند:

1- تسلط و کنترل بر مناطق تثبت شده و فتوحات اکتشاف شده

2-تسلط بر راه تجارت و بنادر

3-تاسیس خطوط ارتباطی

در همین راستا تاسیس خطوط راه آهن در قاره آفریقا در راستای تسریع درروند "صنعتی شدن" و "انتقال" منابع اولیه در الویت کشور استعمارگر بخصوص فرانسه  قرار گرفت و با هزینه های گزاف مادی و انسانی در این مناطق خطوط ارتباطی راه آهن تاسیس گردید:

1- منطقه فرانسه غرب آفریقا : بندر داکار که تا 1914در مجموع 2200 کیلومتر راه آهن تاسیس گردید.

2-منطقه فرانسه شرق آفریقا : کنگوی برازاویل تا بندر سیاه:

با گسترش راههای ارتباطی و پیدایش ماشین و کامیون در دهه 1940 از اهمیت خطوط راه آهن کاسته شد.

گزارش های مطالعاتی درخصوص شیوه های نفوذ استعمار کهن و شگردهای استعمار نو در کشورهای آفریقا منتشر می گردد.