شب یلدا یا شب چله از کهن ترین سنن ایرانی است

در باور ایرانیان باستان تاریکی نشان اهریمن بود و در بلندترین شب سال ، فزونی تاریکی نشانی بد محسوب می­شد.

شب یلدا در باور ایرانیان باستان نحس بود و به این سبب مردمان گرد هم می آمدند ، آتش می افروختند و با شادی و پایکوبی کوشش می !!! د که عوامل و نشانگان اهریمن را نابود سازند و این شب بشارتی گردد به

پیروزی اورمزد به اهریمن

یا

چیرگی نور بر تاریکی

با این پیشینه و با درک چرایی وجود این سنت باستانی

 

آرزومندم در حضور دوستان و اقوام و خانواده خود

شبی سرشار از روشنایی و شاد !!! داشته باشید.

و اهریمن ناامیدی و ترس و تردید را با اورمزد سرزندگی و شجاعت و ثبات مغلوب نمایید.

   یلدایتان مبارک