بر اساس ماده ۴ فصل سوم و ماده ۲۱ فصل چهارم اساسنامه، در اولین جلسه هیأت مدیره مسئولیت های هیأت مدیره جدید صندوق قرض الحسنه یاسین توسط مدیرعامل تعیین و واگذار گردید.

 

بر اساس تصمیم مدیرعامل

 

آقای روح اله رحمانیان بعنوان امور وام و حسابرسی

و

آقای حمیدرضا قناعت پیشه بعنوان !!!

 

در مدت مسئولیت خود انجام وظیفه می نمایند.