آدم می تواند چقدر خوشبخت باشد .. ؟!؟

 عشق می تواند چقدر عمیق و عجیب و ...

                                                      زیبا باشد !!؟

                   خدا ...

                      می تواند چقدر بزرگ باشد ...........!؟!

 

+ همسر جان : فرزندم را بیشتر از تو دوست نخواهم داشت ... !

من : .......................... (خج !!! می کشم)