فروشنده : غالبا آدم ها از انتخاباشون پشیمون میشن !

همسر جان من : نه ..اینطور نیست ..گاهی آدم ها از انتخابشون خیلی هم راضی هستن ...

                             ( منظورش از انتخاب و خوشحالی من هستم ها... )

همسر جان با لبخندی بر لب و دلی مالامال از عشق ،

                              رنگ مو را از فروشنده میگیرد و به خانه باز می گردد ....

و من نمیدانم چرا اینقدر از ورودش به خانه خوشحالم .. و دلم خیلی تنگش بود