تویی که ناز !!! دختر رو زیادی میدونی...

تویی که به !!! یدن ناز خانومت میگی ک.س لیسی...

ببین!! ناز !!! جزئی از زندگی اون دختره...

فکر نکن نباشی !!! ی نیست نازشو ب !!! ه...

همه دخترا یه بابا دارند که تا دنیا دنیاست ناز دخترشو می !!! ه...

پسرای توی خیابونم از دختر نیش خورده نمیگذرند...

نمیخوای؟ناراحتی؟

هریییی... به سلامت