+من دلم میخواد گاز بگیرم...

_نوچ زشته تابستونه آستین کوتاه میپوشم مردم میبینن...

+اخم میکنمو میگم:یعنی نمیخوای بزاری گازت بگیرم؟؟

_من غلط !!! م نزارم،بیا بگیر...

و بعد از اینکه گاز گرفتم میگم

+اخی خوب شد!! حالا همه میدونن تو مال خودمی