کمی با زندگی بیگانه بودم 

من و این زندگی
هرگز نبودم

!!! ی باشد
اگر آن !!! نباشد
سزاواری بر این بودن نباشد

جهان پنهانه ی بود و نبود است
عدم‌ پیش از همه بودن
نبود است
عدم‌ بوده
کمی بودش نمودند

خدایا بود را باور ن !!!
مگر با تو
که هست
بود
من
تو
فروغ بود این هستی
همه
تو
نبود و بود ما
همواره از
تو

""حسین زرتاب ""