ابر سفید اندکی نیلی 

در آسمان آبی خوشرنگ
هنگام با !!!
در فکر !!! ری از وجود خویش
بر خاک سرد و تیره و تبدار
افزایشی از سبزه و گل های زیبارنگ

یک برگ سرخ زرد
جا مانده از پاییز رنگارنگ
می داند
وقتی که می افتد
در آن سر دنیا
کم می‌شود
اندازه یک برگ
حجمی ز اندوه دل زندانی گمنام
در این سر دنیا!!

""حسین زرتاب ""