شب و روزم همه شعر و ترانه 

نهان از شاعران این زمانه

گهی عشق و !!! تلخ اندوه
زمانی رونق بازار و خانه

کمی با زندگی ساز و کمی قهر
هواخواه !!! و زلف و شانه

کبود رنج، فرصت های من سوخت
امید و آرزو ها چون سمانه

همه میلم کتاب و کوه و چشمه
نداهایم سرود عاشقانه

جهان آکنده ی فقر است و بیداد
و ما دنبال عدل عارفانه

برابر می‌شود روزی کم و بیش
رها مردم ز جور این زمانه

""حسین زرتاب ""