فریبِ عشق 

در امتدادِ آدم و حوا
رنجِ مدام!!
اراده های معطوفِ اندوه
ملال آور

وادار نمود
به زیستن
ما را
لذتِ جنسِ مخالف
عطرِ شکوفه
زمینِ وسوسه

نیست راه گریزی
همه گمراهیم
زیرا
همه انسانیم

معدوم است
جهان
بی عشق
همین حالا
پایانِ رنج و دردِ انسان ها
ختمِ جنایت
انقطاعِ نسل

""حسین زرتاب ""

پ-ن:شوپن هاور فیلسوف معروف آلمانی که نگاه بدبینانه ای به جهان داشت
عشق را مایه بدبختی نوع بشر، تداوم نسل و تحمل ناملایمات می دانست
زندگی را سراسر رنج و درد و اندوه می پنداشت
شوپنهاور فقط یک چیز را حقیقت می دانست اراده
در این شعر سعی کرده ام جهان را از دیدگاه این فیلسوف تبیین نمایم