وقتی از سر چهار راه از کنار ورودی مترو هر ساعت روز رد میشی یک سری آدم میبینی که اکثرا یک کیسه دستشان است عده یی دور هم نشسته اند و اروم اروم چیزی بهم میگویند عده یی اما زیادی توی فکر هستند و زل زده اند به  دور دست ها هی که دقیق میشوم میبینم همه شان یک خصوصیت بی بدیل دارند ان هـــم فارغ از تفیکیک ملیتی  نگران این هستند که شب میروند خانه جواب زن و بچه شان را چه بدهند !!!!