بعضی موق ــعا که از اینده حرف میزنم تو چنان محکم و با اعتماد به نفس نظر میدی و آینده رو برام تصویر میکنی مطمئن میشم که تو قرار اینده ساز زندگی من باشی !!! من رویاهامو با تو شریک شدم و تو یکی یکی ارزوهای منو تیک میزنی عزیزدلم :)