صبح صادق می شود در مطلع چشمان تو
چشمِ شب روشن شود در چهره ی خندان تو

با "مفضّل" می توان علّامه ی توحید شد
"ابن سینا" منطقش در مانده ی برهان تو

راز آن ا !!! یر هم پنهان شده در خنده ات
کیمیایی کرده ای با "جابر حیّان" تو

با روایت های خود در حوزه ی علمیه ات
قال صادق می شود مختومه ی قرآن تو

هر !!! ی با نگاهت سرکه ی در کوزه شد
عالمی با رحمتت در سایه ی غفران تو

 

قم - ۱۳۹۵/۹/۲۵