من! زاغک بی شیله ی روباه ندیده
در عمر خودش گریه ی تمساح ندیده

با این همه دوری به تو من معتقدم باز
چون عابد دین دار که الله ندیده

از بس که تصاویر تو را دید زدم که
گالیله به اندازه ی من ماه ندیده

هر ساعت و هر ثانیه پرت ست حواسم
انگار !!! ی غیر تو در راه ندیده

خنجر به برادر بزند زاده ی آدم
یوسف که حسد در دل آن چاه ندیده

 

قم - ۱۳۹۵/۹/۲۰