حماسه مقاومت تاریخی غزه ، ظهور را نزدیک تر کرد ، جهان در انتظار منجی

 فجایع هولناک غزه به جهانیان ثابت کرد ، که حاکمیت امروز جهان آنچنان وحشی و خونریز است که جز با ظهور یک منجی و سقوط نظام کنونی ، امیدی به اصلاح و صلح و عد !!! وجود ندارد....