زندگی دفتری از خاطره هاست

                               یک نفر دردل شب

                                        یک نفر در دل خاک

                                                 یک نفر همدم خوشبختی هاست

یک نفر ...

            همسفر سختی هاست

                                     چشم تا باز کنیم

                                             عمرمان می گذرد

                                                        ماهمه همسفر و....

                                                                                 رهگذریم

                        آنچه باقیست ...

                                  فقط خوبی هاست.

بازی جوانمردانه فرزندان عزیز ایران در جام جهانی ۲۰۱۴برزیل افتخاری دیگر برای ملت بزرگ ایران

    زنده باد ایران و ایرانی       زنده باد عشق ،  محبت ، مهربانی