وبلاگ 24.اطلاعات

ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ
:: ماخ وتاخ  
ﺯﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ "خخخخخ" ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ جدید ﺯﯾﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ: ﻣﺎﺥ: ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﺗﺎﺥ: ﺗﺮﮐﯿﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﺳﺸﺎﺥ: ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﺑﺸﺎﺥ : ﺑـﯿﻬﻮﺵ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﭘﺸﺎﺥ: ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﭘﺸﮑﺎﺥ: ﭘﻬﻦ ﺷﺪﻡ ﮐﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!


ماخ وتاخ  ماخ وتاخ
درخواست حذف این مطلب
:: خخخخخخخخ  
ﺯﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ "خخخخخ" ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ جدید ﺯﯾﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کنید : ﻣﺎﺥ : ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ !   ﺗﺎﺥ : ﺗﺮﮐﯿﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ !   ﺳﺸﺎﺥ : ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ !   ﺑﺸﺎﺥ : ﺑـﯿﻬﻮﺵ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ !   ﭘﺸﺎﺥ: ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ !   ﭘﺸﮑﺎﺥ : ﭘﻬﻦ ﺷﺪﻡ ﮐﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!  ربشاخ: روده بر شدم از خنده!


خخخخخخخخ  خخخخخخخخ
درخواست حذف این مطلب
:: پشکاخ  
ﺯﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻭﺍﮊﻩ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ "lol" ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺯﯾﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ:ﻣﺎﺥ: ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!ﺗﺎﺥ: ﺗﺮﮐﯿﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!ﺑﺸﺎﺥ : ﺑـﯿﻬﻮﺵ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!ﭘﺸﺎﺥ: ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!ﭘﺸﮑﺎﺥ: ﭘﻬﻦ ﺷﺪﻡ ﮐﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺭﺍ ﭘﺎﺱ ﺑﺪﺍﺭﯾﻢ!  +پشکاخخخ


پشکاخ  پشکاخ
درخواست حذف این مطلب
:: خخخخخ  
اﺯ اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ " ﺧﺨﺨﺨﺦ " ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪﺯﯾﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ : ﻣﺎﺥ : ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ !ﺗﺎﺥ : ﺗﺮﮐﯿﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ !ﺳﺸﺎﺥ : ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ !ﺑﺸﺎﺥ : ﺑـﯿﻬﻮﺵ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ !ﭘﺸﺎﺥ : ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ !ﭘﺸﮑﺎﺥ : ﭘﻬﻦ ﺷﺪﻡ ﮐﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ ! ... تا اکتشافات بعدی


خخخخخ  خخخخخ
درخواست حذف این مطلب
:: کشـــــف نیلسون  
  ﺯﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ " ﺧﺨﺨﺨﺦ " ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺯﯾﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ : ﻣﺎﺥ : ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ ! ﺗﺎﺥ : ﺗﺮﮐﯿﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ ! ﺳﺸﺎﺥ : ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ ! ﺑﺸﺎﺥ : ﺑـﯿﻬﻮﺵ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ ! ﭘﺸﺎﺥ : ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ ! ﭘﺸﮑﺎﺥ : ﭘﻬﻦ ﺷﺪﻡ ﮐﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ !


کشـــــف نیلسون  کشـــــف نیلسون
درخواست حذف این مطلب
:: خخخخ :)  
ﺯﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ "خخخخخ" ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ جدید ﺯﯾﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ : ﻣﺎﺥ : ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ ! ﺗﺎﺥ : ﺗﺮﮐﯿﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ !ﺑﺸﺎﺥ : ﺑـﯿﻬﻮﺵ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ ! ﭘﺸﺎﺥ : ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ ! ﭘﺸﮑﺎﺥ : ﭘﻬﻦ ﺷﺪﻡ ﮐﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ ! روابط عمومی فرهنگ و ادبیات خندوانه  :)


خخخخ :)  خخخخ :)
درخواست حذف این مطلب
:: "خخخخخ"  
  ﺯﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ "خخخخخ" ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ جدید ﺯﯾﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ: ﻣﺎﺥ: ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﺗﺎﺥ: ﺗﺮﮐﯿﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﺳﺸﺎﺥ: ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﺑﺸﺎﺥ : ﺑـﯿﻬﻮﺵ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﭘﺸﺎﺥ: ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﭘﺸﮑﺎﺥ: ﭘﻬﻦ ﺷﺪﻡ ﮐﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!  


"خخخخخ"  "خخخخخ"
درخواست حذف این مطلب
:: خخخخ  
ﺯﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ "خخخخخ" ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ جدید ﺯﯾﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ: ﻣﺎﺥ: ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ !ﺗﺎﺥ: ﺗﺮﮐﯿﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﺳﺸﺎﺥ: ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﺑﺸﺎﺥ : ﺑـﯿﻬﻮﺵ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ !ﭘﺸﺎﺥ: ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﭘﺸﮑﺎﺥ: ﭘﻬﻦ ﺷﺪﻡ ﮐﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!


خخخخ  خخخخ
درخواست حذف این مطلب
:: زین موال  
  ﺯﯾﻦ lمول ﺑﻪ ﺟﺎﯼ "خخخخخخخ" ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ جدید ﺯﯾﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ:   ﻣﺎﺥ: ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﺗﺎﺥ: ﺗﺮﮐﯿﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﺳﺸﺎﺥ: ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﺑﺸﺎﺥ : ﺑـﯿﻬﻮﺵ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﭘﺸﺎﺥ: ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﭘﺸﮑﺎﺥ: ﭘﻬﻦ ﺷﺪﻡ ﮐﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!   روابط عمومی فرهنگ و ادبیات دنیای من طنز(واحد تهران جنوب)


زین موال  زین موال
درخواست حذف این مطلب
:: "جوک متفرقه"  
ﺯﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ "خخخخخ" ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ جدید ﺯﯾﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ: ﻣﺎﺥ: ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﺗﺎﺥ: ﺗﺮﮐﯿﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﺳﺸﺎﺥ: ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﺑﺸﺎﺥ : ﺑـﯿﻬﻮﺵ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﭘﺸﺎﺥ: ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ! ﭘﺸﮑﺎﺥ: ﭘﻬﻦ ﺷﺪﻡ ﮐﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!               هزینه عمل دماغ اینقدر سنگین شده پدر مادرا میخوان بچه‌دار بشن میگن : دختر پسرش مهم نیست فقط دماغش سالم باشه !               مورد داشتیم پسره تو صف بانک به دختره گفته چند نفرج


"جوک متفرقه"  "جوک متفرقه"
درخواست حذف این مطلب
:: اینم آ !!! ین پستیه که میزارم  
  خوب دیگه نوبتی هم که باشه نوبته وبلاگ منه  تو این مدت که وبمو راه انداختم با خیلیا شوخی !!! شایدم بعضیاشون ازم ناراحت شده باشن  از همینجا ازشون حلالیت میطلبم    حالا یکم بخندین تا بدیهای منو فراموش کنین       اﺻﻠﺎ ﺯﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ . . . ﮔﯿﺮ ﺩﺍﺩﻥ . . . ﻏﺮ ﺯﺩﻥ . . . ﺣﺴﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻥ . . . ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻦ . . . مرد هم آفریده شده برای گند زدن به تمام این حس ها     اﺯﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ "خخخخخ" ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ جدید ﺯﯾﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کنین:  ﻣ


اینم آ !!! ین پستیه که میزارم  اینم آ !!! ین پستیه که میزارم
درخواست حذف این مطلب
:: اینم آ !!! ین پستیه که میزارم  
  خوب دیگه نوبتی هم که باشه نوبته وبلاگ منه  تو این مدت که وبمو راه انداختم با خیلیا شوخی !!! شایدم بعضیاشون ازم ناراحت شده باشن  از همینجا ازشون حلالیت میطلبم    حالا یکم بخندین تا بدیهای منو فراموش کنین       اﺻﻠﺎ ﺯﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ . . . ﮔﯿﺮ ﺩﺍﺩﻥ . . . ﻏﺮ ﺯﺩﻥ . . . ﺣﺴﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻥ . . . ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻦ . . . مرد هم آفریده شده برای گند زدن به تمام این حس ها     اﺯﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ "خخخخخ" ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ جدید ﺯﯾﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کنین:  ﻣ


اینم آ !!! ین پستیه که میزارم  اینم آ !!! ین پستیه که میزارم
درخواست حذف این مطلب
:: اس ام اس خنده دار  
زندگی به من دو چیز آموخت!!!!!....هیچ کدومشو نمیگم!والااااااااااااادهنم صاف شد تا یاد گرفتم…خودتون برید تحقیق کنید یاد بگیرید…چه توقعایی از آدم داریدا… ﺯﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ " ﺧﺨﺨﺨﺦ " ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪﺯﯾﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ :ﻣﺎﺥ : ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ !ﺗﺎﺥ : ﺗﺮﮐﯿﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ !ﺳﺸﺎﺥ : ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ !ﺑﺸﺎﺥ : ﺑـﯿﻬﻮﺵ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ !ﭘﺸﺎﺥ : ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ !ﭘﺸﮑﺎﺥ : ﭘﻬﻦ ﺷﺪﻡ ﮐﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ !یکم روپای خودتون وایس


اس ام اس خنده دار  اس ام اس خنده دار
درخواست حذف این مطلب
:: ترکیدم از خنده  
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﺭﯾﺘﻢ ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ : . ﻣﻨﻔﺠﺮﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ . . ﻋﺰﺭﺍﯾﯿﻞ: ﺟﻨﺘﯽ ﺟﻮﻥ؟ ﺟﻮﻧﻢ؟ ﺟﻮﻥ ﺩﺍﯾﯽ ﺟﻮﻥ؟ ﺟﻮﻧﻢ؟ ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ ! ﻧﻤﯿﺎﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ . ﻧﻤﯿﺎﻡ . ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ . ﻧﻤﯿﺎﻡ . ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ . ﻧﻤﯿﺎﻡ . ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ . ﭼﻪ ﻗﺪ ﺍﺗﻔﺎﺭ ﻣﯿﺮﯾﺰﯼ ﭼﻪ ﻗﺪ ﺗﻮ ﻗﺮ ﻣﯿﺮﯾﺰﯼ . ﺩﺷﻤﻦ ﻣﻨﯽ ﺗﻮ ﻧﺎﺯ ﮔﻞ ﻣﻦ . ﺭﻗﯿﺐ ﻣﻨﯽ ﺗﻮ ﺟﯿﮕﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﯼ ﻭﺍﯼ . ﺟﻨﺘﯽ : ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻦ ﺟﻨﺘﯽ _ ﺟﻮﻥ ﻧﻤﯿﺪﻡ ﺳﺮ ﺳﺮﯼ ﺑﺎ


ترکیدم از خنده  ترکیدم از خنده
درخواست حذف این مطلب
  
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وبلاگ 24.اطلاعات میباشد. همچنین تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24.اطلاعات هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید.
All rights reserved. © WEBLOG24.INFO 2016